Velkommen til Svømmeklubben Nejst
Velkommen til Svømmeklubben Nejst

​Vedtægter for svømmeklubben Nejst i Hirtshals


Vedtægter for Svømmeklubben Nejst
 § 1. Navn og hjemsted, stiftelse.
 
Stk. 1: Klubbens navn er Svømmeklubben ”Nejst”, Hirtshals.
Som officiel forkortelse anvendes betegnelsen ”Nejst”.
Klubben har hjemsted i Hirtshals og er medlem af aktuelle forbund.
 
Stk. 2: Klubben er stiftet den 1. oktober 1980.
 
§ 2. Formål.
 
Stk. 1: Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for svømning, livredning, vandpolo og
udspring gennem undervisning, prøver, konkurrencer og motionssvømning under former, der sigter
mod fysisk og psykisk velvære.
 
Stk. 2: Klubben kan arrangere kurser for ikke medlemmer.
 
§ 3. Medlemmerne.
 
Stk. 1: Klubben består af aktive og passive medlemmer.
 
A.    Som aktivt medlem kan optages enhver person, der opfylder de i § 1 nævnte organisationers
amatørbestemmelser.
B.    Som passivt medlem kan optages enhver enkeltperson, forening eller institution, ligesom ethvert
firma kan opnå passivt medlemskab.
 
Stk. 2: Anmodning om optagelse skal ske til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelsen.
 
Stk. 3: Udmeldelse sker ved henvendelse til træneren. Bestyrelsen er berettiget til at forlange evt.
restancer indtil udmeldelsesdagen er betalt.
 
§ 4. Kontingent.
 
Stk. 1: Kontingentets størrelse samt betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen.
 
Stk. 2: Kontingentrestancer udover 1 måned fra forfaldsdato kan medføre tab af medlemsrettighederne,
som dog kan opnås igen, når restancen er betalt.
 
Stk. 3: Bestyrelsen kan bevillige kontingentfrihed eller nedsættelse, uden at dette medfører tab af
medlemsrettighederne.
 
§ 5. Særlige medlemspligter.
 
Et medlem må ikke deltage i svømmestævner eller på egen hånd føre forhandlinger og korrespondance
på klubbens vegne uden bestyrelsens samtykke.
 
§ 6. Karantæne og udelukkelse.
 
Et medlem eller en gruppe af medlemmer, der handler mod klubbens vedtægter eller ved sin optræden
skader klubben, kan af klubbens bestyrelse idømmes karantæne eller udelukkelse. Vedkommende skal

dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen og kan forlange at få sagen forelagt for
førstkommende ordinære generalforsamling.
Denne afgør sagen ved almindeligt stemmeflertal, idet dog hverken de pågældende medlemmer eller
bestyrelsen er berettiget til at afgive stemme i sådan sag. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og
kan ikke indankes for anden myndighed.
 
§ 7. Midlerne.
 
Stk. 1: Klubbens økonomiske midler administreres af bestyrelsen og kan udelukkende anvendes til
fremme af klubbens formål i henhold til § 2.
 
§ 8. Generalforsamlingen.
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i februar og ledes af en dirigent, og skal indvarsles mindst 14 dage
forinden ved en bekendtgørelse på klubbens hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer afgiver skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 3
uger forinden. Såfremt bestyrelsen skønner, at en hurtig stillingtagen i en konkret sag er af afgørende
betydning for klubben, kan indkaldes med kortere varsel, dog mindst 1 uge.
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller
næstformanden i hænde senest 8 dage forinden. Forslagene skal foreligge skriftligt og være ledsaget af
fornøden motivering.
 
Stk. 3: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Undtaget fra denne bestemmelse er den i § 12 omhandlende særlige generalforsamling.
Kun medlemmer fyldt 16 år har stemmeret, og kun aktive medlemmer fyldt 18 år er valgbare.
 
Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer
kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 
 
Stk. 5: Den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Aflæggelse af beretninger
3.    Aflæggelse af det reviderede regnskab
4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
5.    Valg af 2 suppleanter
6.    Valg af revisor og revisorsuppleant
7.    Behandling af indkomne forslag
8.    Eventuelt
 
§ 9. Bestyrelsen.
 
Stk. 1: Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
Stk. 2: Valg gælder for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal og 3 på lige
årstal. Genvalg kan finde sted.
 

Stk. 3: Er der flere kandidater til bestyrelsesposterne end de nødvendige, holdes skriftlig afstemning.
De kandidater, der opnår de højeste stemmeantal, indvælges i bestyrelsen, og de med de dernæst
følgende stemmetal bliver suppleanter, idet generalforsamlingen udover valg af bestyrelsesmedlemmer
tillige foretager valg af 2 suppleanter. Skulle to eller flere kandidater opnå samme stemmetal, foretages
omvalg mellem disse. Er stemmerne efter 2. afstemning igen lige, afgøres rækkefølgen ved
lodtrækning.
 
§ 10. Bestyrelsens opgaver.
 
Stk. 1: Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Dens på
lovlig vis trufne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.
 
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af
medlemmerne deltager i mødet, i tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme
afgørende.
 
Stk. 3: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Sådanne udvalg kan alene
foretage indstillinger til bestyrelsen og ikke forpligter klubben på nogen vis.
 
Stk. 4: Bestyrelsen har pligt til at indkalde til generalforsamling i henhold til vedtægterne, og forpligter
sig til at holde møder efter behov. Bestyrelsen skal sørge for, at der føres protokol over
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder inden for klubben.
 
§ 11. Regnskab og revision.
 
Stk. 1: Den daglige regnskabsføring og udarbejdelse af driftsregnskab og status varetages af
kassereren. Regnskabet skal føres på en sådan måde, at det til enhver tid kan give udførlige
oplysninger og klubbens økonomiske stilling. Kassereren har til enhver tid pligt til over for bestyrelsen at
oplyse om klubbens økonomi. Regnskabsåret er kalenderåret.
 
Stk. 2: Driftsregnskab og status skal senest 14 dage før generalforsamling indleveres til revision. Det
reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 
Stk. 3: Revisionen foretages af to revisorer, som vælges af den ordinære generalforsamling.
Revisorerne, hvoraf den ene skal være regnskabskyndig, må ikke have sæde i bestyrelsen og må ikke
være beslægtet med kassereren. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at den ene afgår på
lige årstal og den anden på ulige årstal. Revisorerne kan genvælges. Som revisorsuppleantvælges
hvert år en person. Genvalg kan finde sted.
 
§ 12. Opløsning af klubben.
 
Til en afdelingsopløsning kræves vedtagelse ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte på 2 med 14
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Eventuel formue eller andre værdier overdrages til
støtte af en ny svømmeklub i Hirtshals eller alternativt til andre idrætsformål i Hirtshals.
 
Hirtshals, den 16. februar 2010. (revideret 15. februar 2022)

Tilmeld dig her
Hvis der er spørgsmål, kan formand
Dorte Andreasen kontaktes på 
mail eller telefon: 
mail@svommeklubbennejst.dk / 40 92 47 15
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores gruppe
Svømmeklubben Nejst | Halvejen 4 | 9850 Hirtshals | Tlf.: 40924715